Wat geloven wij…

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. (Efeziërs 1:4-8)

Wij geloven in één God, Die zich openbaart in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is vol van liefde, Hij is heilig en rechtvaardig.

Wij geloven in de Bijbel, als het geïnspireerde, tijdloze Woord van God. Het is een perfecte gids voor alle gebieden in ons leven.

Wij geloven dat de mens van nature geestelijk dood is als gevolg van de zonde, en dat we alleen door Jezus Christus weer levend worden, verzoend en in relatie met God.

Wij geloven dat Jezus Christus, God de Zoon, volledig mens en volledig God is. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij leefde een perfect leven zonder fouten, nam al onze zonde op zich, stierf daarmee aan het kruis en stond weer op uit de dood. Op deze manier betaalde Hij de straf die wij eigenlijk verdienen als gevolg van onze zonden. Vandaag zit Jezus aan de rechterhand van God de Vader als onze Hogepriester en Middelaar. God ziet ons in Hem.

Wij geloven dat redding van de zonde een gift van God is aan de mensheid. Deze gift is ons in genade gegeven door God en is voor ieder mens vrij beschikbaar door geloof in Jezus Christus, zonder betaling of toevoeging van eigen werken.

Wij geloven dat God de mens uitnodigt om deze gift aan te nemen en dat de mens hiertoe in staat is. Kiezen voor levensverandering. In bijbeltermen heet dit bekering.

Wij geloven dat het automatische gevolg van het aannemen, onderzoeken en koesteren van deze gift is, dat ons leven in lijn komt met dat wat God voor ons wil: een goed, gezegend leven.

Wij geloven dat de waterdoop door onderdompeling een symbool is van de reinigende en leven gevende kracht van God en een getuigenis in de geestelijke wereld, van ons geloof in en overgave aan Jezus Christus.

Wij geloven dat de Heilige Geest de Plaatsvervanger van Jezus is. Hij heiligt ons en leidt ons in alle gebieden van ons leven. Hij zegent ons met geestelijke uitingen en capaciteiten en geeft ons wat we nodig hebben om de vrucht van de Geest tot volle groei te laten komen, waardoor we echt lief kunnen hebben.

Wij geloven in de doop in de Heilige Geest met de tekenen die daarop volgen, die beloofd is aan eenieder die gelooft en wedergeboren is.

Wij geloven in de gaven van de Heilige Geest en dat ze tot opbouw van de gemeente gegeven zijn.

Wij geloven dat het heilig avondmaal een feestelijke herdenking is van het sterven van Jezus. We hebben door met de gelovigen deze maaltijd te hebben, deel aan alles wat Hij voor ons betaalde en door dit zo te vieren, eren we Hem.

Wij geloven dat we geroepen zijn om het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, te brengen aan alle volken.

Wij geloven dat onze Heer Jezus Christus spoedig terugkomt zoals Hij beloofd heeft.