Kerken oprichten

Het oprichten van kerken op verschillende plekken in Nederland waar God ons leidt om mensen te bereiken met het evangelie en hen discipelen van Christus te maken.

Matteüs 28,19 “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen…”

1 Timotheüs 3,14-15 “Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.”

Outreach

Het verkondigen van het woord van God buiten de muren van de kerk om mensen bewust te maken van de verlossing die door Christus beschikbaar is gesteld.

Romeinen 10,14-15 “Hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen zonder dat iemand Hem verkondigt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’

Discipelschap

Het Lichaam van Christus de principes van Gods Woord onderwijzen en hen trainen in het herkennen van hun door God gegeven roeping, zodat zij effectieve volgelingen van Jezus kunnen worden.

Matteüs 28,20 “…en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.”

Counseling

Het helpen van christenen door middel van counseling om situaties te overwinnen die hun effectiviteit in het leiden van een christelijk leven beperken.

Jesaja 61,1-3 “De Geest van de Heer God is op mij; want de Heer heeft mij gezalfd om het goede nieuws aan de zachtmoedigen te verkondigen; Hij heeft mij gestuurd om de gebrokenen van hart te verbinden, om de vrijheid te verkondigen aan de gevangenen en de opening van de gevangenis aan degenen die gebonden zijn; Om het jaar van de gunst van de HEER uit te roepen, en de dag van de wraak van onze God; om iedereen die treurt te troosten; Om degenen die treuren in Sion aan te stellen, hen schoonheid te geven in plaats van as, de olie van vreugde in plaats van rouw, het kleed van lof in plaats van de geest van droefheid; opdat zij bomen van gerechtigheid zouden worden genoemd, een planting van de HEER, opdat Hij verheerlijkt zou worden.”

Missies

Het ondersteunen van projecten in binnen- en buitenland met financiële middelen en persoonlijke inzet. Handelingen 1,8 “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’