Het belang van profetie in de huidige tijd

Elke profetische openbaring is bedoeld om ons op een pad te leiden dat Gods plan vervult. Wij volgen niet ons eigen pad, maar het pad dat God voor ons heeft gekozen en dat ons op één lijn brengt met wat Hij geplant heeft.

Kortom, we maken deel uit van de profetieën van het Oude en Nieuwe Testament, en elke profetische openbaring dient om te bevestigen waar we momenteel staan ​​of om aan te geven waar we zouden moeten zijn.

Zonder profetische openbaring, die in wezen een openbaring van de Heilige Geest is, kunnen we niet weten wat er van ons wordt verlangd en hoe we daarop moeten reageren.

Toen de profeet Joël profeteerde dat de Geest van God zou worden uitgestort, en Petrus op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest aangaf dat deze profetie nu in vervulling was gegaan, begon een tijdperk van ongekende kracht, tekenen en wonderen.

Waar God toen in voorzag, was bedoeld om ons uit te rusten met het vermogen om door de Heilige Geest geleid te worden om op een bovennatuurlijk wijze het Koninkrijk bekend te maken.

Tegelijkertijd diende het als een instrument van bemoediging, opbouw en troost voor de gemeente.

Hoewel de profeet Joël sprak over profetieën, visioenen en dromen, waren deze slechts een deel van wat de uitstorting van de Heilige Geest voor ons zou betekenen, maar wel een heel belangrijk onderdeel.

Juist Profetieën, visioenen en dromen geven ons inzicht in Gods plan voor ons leven en de mogelijkheid om daarop te reageren.

Handelingen 2,17-18 “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.”

 Wat steeds weer in deze tekst voorkomt, is het woord ‘profeteren’. Iets wat christenen zo fascinerend vinden dat ze het allemaal graag zouden willen doen.

De vraag is… wat is Profetie? Profetie is het doorgeven van de stem van God. Het is een bijzondere gave van de Heilige Geest, waarvan de Bijbel zegt dat we er ons boven elke gave naar moeten uitstrekken (1 Kor. 14,39streef ernaar te profeteren”)

Toen Paulus sprak over de gave van profetie, sprak hij over het opbouwen, troosten en bemoedigen van de gemeente. (1 Korinthiers 14,3).

Dit bleek een van de gaven van de Geest te zijn die in de vroege kerk vaak tot uiting kwam. De gave van het spreken in een vreemde taal en de gave van het interpreteren van een vreemde taal werden toen ook vaak gehoord.

Dit waren uitspraken die in de gemeente werden gedaan en door iedereen konden worden gehoord. Dergelijke aanmoedigingen zijn tegenwoordig zeer zeldzaam geworden, hoewel ze profetisch het hart van de Vader voor zijn gemeente delen.

Persoonlijke profetie in de zin van het ontvangen van goddelijke indrukken voor jezelf of voor andere mensen is verbonden met de gave van een woord van kennis of een woord van wijsheid.

Deze gaven zijn bedoeld zijn om mensen te laten zien dat God zich bewust is van hun situatie en hen op een bovennatuurlijke maar duidelijke manier kan bemoedigen.

Vandaag is dit nog steeds een van de manieren waarop God ons dingen openbaard.

Het gaat hier niet om de roeping als profeet, maar om het herkennen van de gaven van de Heilige Geest en het streven ernaar in ons leven.

Een profeet daarentegen is iemand die door God geroepen is en van Jezus als gift aan de gemeente gegeven. Zij maken deel uit van de vijfvoudige dienst.

Hun functie bestaat uit het richting geven, corrigeren, waarschuwen en toerusten van de gemeente. Samen met de apostelen leggen zij het fundament voor een sterke kerk. Efeziërs 2,20

Een profeet is een ziener. Hij kan op elk moment en op alle mogelijke manieren inzicht krijgen in Gods plan voor een persoon of voor een hele groep.

Wij hebben dan de verantwoordelijkheid, onder leiding van de Heilige Geest, om te reageren op wat profetisch is gesproken en om de noodzakelijke stappen te ondernemen om het werkelijkheid te maken in ons leven.

Voor veel christenen is het een groot verlangen om door de Heilige Geest gebruikt te worden om over anderen te profeteren.

Maar als je zelf niet bereid bent een persoonlijk en bevestigd woord van de Heer te gehoorzamen, zal de Heilige Geest je niet gebruiken om dergelijke openbaringen aan anderen door te geven.

Het belang van profetie in de huidige tijd kan niet worden onderschat. We leven in een tijd waarin goddelijke openbaring uiterst noodzakelijk is om onszelf strategisch te positioneren voor de komende strijd.

De wereld ondergaat veranderingen waarmee wij het ook te doen zullen krijgen. Het verschil in de manier waarop het ons zal beïnvloeden, ligt in onze gehoorzaamheid aan de openbaringen die God ons geeft.

Ik vrees dat velen in een slechte positie zullen verkeren omdat hun het geloof ontbreekt om de stappen te zetten die nodig zijn voor hun welzijn.

Ik zie een generatie christenen die hongerig zijn naar de kracht van de Heer, maar tegelijkertijd aarzelen om in praktijk te brengen wat hun is geopenbaard.

Ik bid dat je iemand bent die niet aarzelt, maar, zoals Matteüs 6:33 zegt, bij alles God op de eerste plaats zet en dit laat zien door je gehoorzaamheid.

 

nl_NL_formalNL