Omgaan met teleurstellingen

Iedereen heeft ongetwijfeld wel eens een teleurstelling ervaren. De baan of promotie die je niet hebt gekregen, het huis dat je wilde maar niet kreeg, en ook het gedrag van vrienden of zelfs je kinderen kan erg teleurstellend zijn.

Maar ook in je geloofsleven zal je met teleurstellingen te maken krijgen, zoals de mensen die ondanks jouw inspanningen niet tot geloof zijn gekomen, of de genezing die niet plaats heeft gevonden, of de financiële doorbraak die niet kwam, of de vrienden die je de rug toekeerde enz.

In al deze situaties is het belangrijk dat we onszelf niet toestaan ​​van onze koers af te wijken. Daarmee bedoel ik het pad dat God voor ons heeft gepland.

In 2Timoteüs 4 lezen we een aantal dingen die de apostel Paulus overkwamen en die hem zeker teleurstelden.

Hij begint met tegen Timotheüs te zeggen in vers 9: “Kom snel naar me toe, want Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Tessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatië. 11 Alleen Lucas is bij me gebleven.

In vers 14 vervolgt hij met te zeggen: “Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad gedaan; de Heer zal hem zijn verdiende loon geven. 15 Ook jij moet voor hem oppassen, hij heeft onze verkondiging sterk tegengewerkt.

16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend.

Je alleen voelen met je geloofsovertuigingen is geen fijn gevoel, en toch zullen we het steeds vaker ervaren, vooral in deze eindtijden.

Vorig jaar hoorde ik de Heer zeggen: dat de kerk zal worden uitgedaagd om een standpunt in te nemen in tijden van grote onrust. Dat duidelijke lijnen zichtbaar zullen worden als onze overtuigingen tot in de kern worden uitgedaagd.

Wat is ons standpunt? Ik geloof dat Gods Woord ons fundament is en dat Jezus de hoeksteen is. Onze overtuigingen vloeien voort uit Gods Woord. De vraag is: hoever zijn we bereid te gaan om hieraan vast te houden?

Paulus sprak van Demas die hem verlaten had; en de wereld had lief gekregen.

De wereld lokt met haar ideologieën en filosofieën. De samenleving verandert en de kerk wordt gezien als ouderwets en oninteressant.

Een teleurstellende ontwikkeling die ertoe heeft geleid dat veel kerken hun geloofsovertuigingen hebben heroverwogen en zich hebben aangepast aan de wereld.

Dit lijkt een reus die alleen maar groter wordt. Hij schreeuwt tegen ons en eist dat we opgeven en ons aanpassen. Hij kaapte zelfs de regenboog, die Gods genade en verlossing voor ons symboliseert, om het onnatuurlijke te vertegenwoordigen.

We zullen meer en meer het gevoel hebben dat we tegen de stroom ingaan, en er zullen zeker mensen zijn die het moeilijk vinden om aan hun geloofsovertuigingen vast te houden.

De stemmen van de Wereld zullen luider worden en ons proberen bang te maken zoals Goliath deed, maar God heeft altijd het laatste woord. Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt!

Jesaja 54,17 “Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.”

We kunnen onze teleurstellingen als reuzen laten groeien of we kunnen onmiddellijk ingrijpen en het überhaupt niet zover laten komen.

David was nog maar een kleine jongen, maar wel één met een groot geloof! Onze teleurstellingen zullen de hand van God niet bewegen, maar ons geloof wel.

Elke teleurstelling eist van ons een overwinning! Je kunt het opgeven en je terugtrekken, of je kunt standvastig blijven in je geloof.

Ben je teleurgesteld omdat je kinderen de Heer niet langer dienen? Blijf staan in geloof.

Of het nu gaat om de genezing die je nog niet hebt ontvangen of om de ​​financiële doorbraak, laat je teleurstelling niet bepalen hoe je toekomst eruit zal zien.

Ik ken mensen die zich door hun teleurstelling in iemand ervan weerhouden naar de kerk te gaan. Wat ze zich niet realiseren is dat alleen de vijand hiervan profiteert.

Het is niet moeilijk om de handdoek in de ring te gooien, maar wel om verder te gaan en vast te houden aan de hoop die God geeft dat alles goed zal komen.

Zonder de hoop die God ons geeft, zouden we nog steeds verstrikt raken in de teleurstellingen die ons leven proberen te beheersen.

Psalmen 37:34
“Vestig je hoop op de HEER en blijf op de weg die Hij wijst…”

Op welke weg bevind jij je nu? Eén uit teleurstellingen of één uit hoop?

Lijken de teleurstellingen tot reuzen te zijn uitgegroeid, of heb jij ze overwonnen?

In 2Timoteüs 4,17 beëindigt de apostel Paulus zijn boodschap met de woorden: “Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb kunnen brengen en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw. 18 De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Mensen zullen ons teleurstellen, de maatschappij zal verlangen dat we ons aanpassen, vrienden zullen ons de rug toekeren, maar God zal ons terzijde staan en kracht geven om de boodschap tot een goed einde te brengen.

nl_NL_formalNL